O nadleśnictwie

Galeria przedstawia fotografie przyrodnicze wykonane przez leśników z Nadleśnictwa Piwniczna

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają bardzo żyzne siedliska lasowe, które łącznie zajmują 97% powierzchni leśnej zalesionej. Siedlisko lasu górskiego (LG) zajmuje aż 74%, a lasu mieszanego górskiego (LMG) - 23%. Gatunkiem dominującym w drzewostanach nadleśnictwa jest buk - jego udział sięga 51%.

Hodowla lasu

Gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Piwniczna jest prowadzona wg specjalnych zasad postępowania hodowlanego i ochronnego, uwzględniających ochronę różnorodności biologicznej oraz wielofunkcyjność i zrównoważony rozwój lasów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Ośrodki Hodowli Zwierzyny są to obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawienia, a gospodarkę łowiecką prowadzą nadleśnictwa. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych takich ośrodków jest 10. Jednym z największych powierzchniowo jest OHZ Nadleśnictwo Piwniczna, obwód łowiecki nr 230, o powierzchni 19930,95 ha. Obszar obwodu składający się z dużych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim (buczyna karpacka) i terenach wybitnie górskich, wszedł w całości do IV karpackiego rejonu hodowlanego w Beskidzie Sądeckim.

Certyfikaty

Nadleśnictwa wchodzące w zasięg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, w tym Nadleśnictwo Piwniczna, posiadają certyfikat PEFC. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa, poza gruntami zarządzanymi, obejmuje również w całości grunty pozostające we własności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a wchodzące w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy oraz lasy będące własnością osób indywidualnych, wspólnot gruntowych i innych osób prawnych.