Rezerwaty przyrody

Co to jest rezerwat? Według defincji ustawowej brzmi on następująco: "Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi..."

Parki krajobrazowe

Jednym z większych obszarowo w Polsce jest Popradzki Park Krajobrazowy.

Obszary chronionego krajobrazu

Ustawowo ta forma ochrony przyrody definiowana jest w sposób następujący: "Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych..."

Obszary Natura 2000

W krajach Unii Europejskiej idea zrównoważonego rozwoju realizowana jest przez program Natura 2000, który wychodzi poza system obszarów chronionych w dotychczasowym rozumieniu, w użytkowaną przez człowieka przestrzeń przyrodniczą, dając możliwość zaspokajania potrzeb ekonomicznych i rekreacyjnych społeczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu układów przyrodniczych w stanie niezaburzonym. W Polsce przepisy prawne dotyczące obszarów Natura 2000 wprowadzono do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz jej aktów wykonawczych tworzących podstawy do wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz oznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie..."