Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa, poza gruntami zarządzanymi, obejmuje również w całości grunty pozostające we własności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a wchodzące w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy oraz lasy będące własnością osób indywidualnych, wspólnot gruntowych i innych osób prawnych.

Zgodnie z podpisanym w dniu 30 grudnia 2013 roku Porozumieniem pomiędzy Starostą Nowosądeckim a Nadleśniczym, Nadleśnictwo Piwniczna sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, o ogólnej powierzchni 7651 ha (wg ewidencji gruntów), położonych na terenie: Gminy Krynica Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Zdrój, Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, Gminy Rytro.


Realizacja powierzonych zadań odbywa się w oparciu o lustrację drzewostanów, mająca na celu wykonywanie bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów - w świetle wymogów w ustawie o lasach, zwłaszcza w zakresie realizacji przez właścicieli lasów zadań dotyczących obowiązku powszechnej ochrony oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania.


Wykaz powierzonych spraw w zakresie nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przedstawia się następująco:
1. Określanie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów nie wykonujących obowiązków:

  • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu i powstawaniu pożarów,
  • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
  • ochrony gleby i wód leśnych,

2. Nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
3. Cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
4. Nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a także realizacji zadań określonych w decyzji wydanych przez Starostę na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
5. Nakazywanie - w drodze decyzji - właścicielom lasu nie wykonujących obowiązków określonych w art. 13, albo nie wykonujących zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub decyzji, w szczególności w zakresie:

  • ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),
  • przebudowy drzewostanu,
  • pielęgnacji i ochrony lasu, w tym: usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych upraw leśnych i młodników w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.