Lista aktualności Lista aktualności

Projekt MRG2

 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

 

Planowany okres realizacji: 2016 – 2022 rok

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

 

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonaneg w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007 – 2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

 

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m3 wody.

 

Wartość projektu

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 198 210 514,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 210 514,90 zł.

 

W Nadleśnictwie Piwniczna projekt obejmował będzie budowę nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi.

 

Prowadzone w Nadleśnictwie Piwniczna prace retencyjne, w ramach I etapu projektu, zaowocowały powstaniem 25 zbiorników wodnych, m.in. w leśnictwach Rzyczanów, Roztoka Mała, Roztoka Wielka, Runek, Wierchomla i Żegiestów. Najciekawsze z nich wybudowano na obszarze leśnictwa Roztoka Wielka. W tutejszym Parku Ekologiczny, chroniącym rodzime płazy i gady, powstał zespół 2 zbiorników, które pięknie wkomponowały się w krajobraz, jak również stanowią idealne warunki bytowania i rozrodu dla 4 gatunków traszek, żaby trawnej, zaskrońca czy ropuchy szarej. W leśnictwie Roztoka Mała w ramach projektu wybudowano także: 7 kaszyc, 4 brody, 11 mniejszych zbiorników oraz 6 kierownic (budowli służących do wytworzenia i utrwalenia nowego brzegu cieku). Ponadto przebudowano 5 przepustów przywracających ciągłość biologiczną cieków. W poprzek licznych szlaków oraz utwardzonych dróg leśnych wytyczonych w nadleśnictwie wybudowano także wodospusty, które odprowadzają z nich wodę deszczową na zbocza.

 

Warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Piwniczna jest położone na terenie obfitującym w liczne ujęcia głębinowych leczniczych wód mineralnych. Na samym tylko obszarze Doliny Popradu znajduje się blisko 30% ujęć tychże wód spośród wszystkich odkrytych w Polsce.