Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz oznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie..."

Po raz pierwszy do literatury naukowej i praktyki pojecie "pomnik przyrody" wprowadził niemiecki przyrodnik i geograf baron Aleksander von Humboldt (1769-1859). Początkowo określenie "pomnik przyrody" odnosiło się do starych i okazałych drzew, z czasem jednak zostało rozciągnięte na parki, aleje i zabytki przyrody nieożywionej. Ochronie najstarszych drzew-pomników zaczęto poświęcać więcej uwagi na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to powstała nowoczesna ochrona przyrody, jednak już król Władysław Jagiełło wydał w 1423 roku edykt o potrzebie ochrony cisów.

Na gruntach Nadleśnictwa Piwniczna znajduje się 8 pomników przyrody. Natomiast w zasięgu terytorialnym znajduje się kolejne 43 pomniki.

Poniżej wyszczególnienie pomników przyrody znajdujących się na gruntach nadleśnictwa.

  • "Uroczysko Szczawnik" (Leśnictwo Szczawnik, oddz. 3f) - powierzchniowy pomnik przyrody, drzewostan jodłowo-bukowy na powierzchni 8,21 ha,
  • Staw infiltracyjny "Wierchomla" (Leśnictwo Wierchomla, oddz. 89b) - powierzchniowy pomnik przyrody (pow. 1,99 ha), część pomnika przyrody na gruntach innej własności,
  • Dwa stanowiska stanowiska języcznika zwyczajnego (Leśnictwo Roztoka Wielka, oddz. 149i) - powierzchnia 2 x 1 ha,
  • "Głęboki Jar" (Leśnictwo Rzyczanów, cz. oddz. 123a,b, 124d,g, 130a,d) - obiekt geomorfologiczny, wąwóz z fragmentem potoku Rzyczanowskiego z otaczającym drzewostanem. Powierzchnia 7 ha,
  • Źródło wody mineralnej "Rogasie" (Leśnictwo Roztoka Wielka, oddz. 171d) - zboczowe źródło siarczkowej wody mineralnej,
  • Skałki piaskowcowe "Pusta Wielka I" (Leśnictwo Zubrzyk, oddz. 91g) - naturalne formy skalne w postaci progów i niewielkich ambon w otoczeniu lasu zbliżonego do naturalnego. Powierzchnia 3 ha, 
  • Skałki piaskowcowe "Pusta Wielka II" (Leśnictwo Zubrzyk, oddz. 91f) - grzebień skalny, wychodnie, uskoki wraz z drzewostanem o cechach lasu naturalnego. Powierzchnia 5 ha.
  • Lipa szerokolistna, Leśnictwo Rzyczanów, oddz. 124c, drzewo pomnikowe.