Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Ustawowo ta forma ochrony przyrody definiowana jest w sposób następujący: "Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych..."

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Piwniczna znalazł się w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z masową turystyką, wypoczynkiem i lecznictwem (uzdrowiska Krynica Zdrój, Muszyna Zdrój, Żegiestów Zdrój, Łomnica Zdrój, Piwniczna Zdrój), oraz stanowiące główne korytarze ekologiczne (migracyjne) dla zwierząt dziko żyjących, w tym dużych drapieżników. Korytarze te są wyjątkowo cenne, gdyż stanowią granicę pomiędzy polską i słowacką częścią Beskidów, Pienin i Tatr. Dlatego też tereny m.in. Nadleśnictwa Piwniczna podlegają zagospodarowaniu w sposób zapewniający uzyskanie pożądanego stanu równowagi w przyrodzie.

Całkowita powierzchnia obszaru to 362,4 ha. Na obszarze wprowadzono ustalenia dotyczące ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększenia bioróżnorodności.