Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

W krajach Unii Europejskiej idea zrównoważonego rozwoju realizowana jest przez program Natura 2000, który wychodzi poza system obszarów chronionych w dotychczasowym rozumieniu, w użytkowaną przez człowieka przestrzeń przyrodniczą, dając możliwość zaspokajania potrzeb ekonomicznych i rekreacyjnych społeczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu układów przyrodniczych w stanie niezaburzonym. W Polsce przepisy prawne dotyczące obszarów Natura 2000 wprowadzono do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz jej aktów wykonawczych tworzących podstawy do wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piwniczna występują trzy zatwierdzone przez Komisję Europejską obszary Natura 2000.

Niemal całość terenu nadleśnictwa zawiera się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk (SOO) o nazwie "Ostoja Popradzka" (kod obszaru: PLH120019). Obejmuje on swym zasięgiem pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, a także Góry Czerchowskie wraz z terenami łąkowymi okolic Tylicza, Muszynki i Mochnaczki, stanowiąc ważne refugium karpackiej fauny leśnej z dużymi ssakami i drapieżnymi ptakami. Łącznie odnotowano tu 21 gatunków z załącznika II dyrektywy siedliskowej oraz 13 gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Beskid Niski" (kod obszaru: PLB180002). Obszar ten został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku. W granicach obszaru znalazły się oddz. 175 do 181 w obrębie Muszyna. Na obszarze całej ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 37 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej. 18 gatunków zostało ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunki zagrożone. Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła zielonosiwego, białogrzbietego i trójpalczastego oraz muchołówki małej. Stwierdzono tu też znaczną liczebność derkacza. Do powyższego wykazu dodać należy rzadkie gatunki bezkręgowców: z motyli - niepylak mnemozyna i paź żeglarz, z chrząszczy - nadobnica alpejska.