Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne, zwane także ekosystemami referencyjnymi, to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

Drzewostany  reprezentatywne  nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. Representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, a dokładnie zasady 6 – oddziaływanie na środowisko i kryterium 6.4., które mówi, że „W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym”. Jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Wyznaczone obszary są wyłączone z gospodarki leśnej . 
W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje się drewna. 

Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono 736,40 ha drzewostanów reprezentatywnych. 
Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa:

Mapa obszarów reprezentatywnych.

Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem piwniczna@krakow.lasy.gov.pl