Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Tereny Nadleśnictwa Piwniczna odznaczają się bardzo wysokimi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi. Obejmuje swym zasięgiem najpiękniejsze fragmenty polskich Beskidów. Dwa potężne pasma górskie (Jaworzyna Krynicka i Radziejowa) przedzielone są tutaj malowniczą i dziką doliną Popradu, górskiej rzeki wypływającej ze słowackiej części Tatr.

Krajobraz cechuje się wybitnie górskim charakterem terenu, o spadzistych i stromych zboczach, pociętych potokami, pomiędzy którymi zachowały się fragmenty pierwotnych lasów, stanowiących dawną Puszczę Karpacką. Zbocza tych gór porastają bogate gatunkowo i zróżnicowane wiekowo naturalne lasy bukowo – jodłowe. W domieszce występują także świerki, jesiony, jawory, wiązy, i lipy. Charakterystycznym dla nadleśnictwa jest duży udział lasów rosnących na stokach stromych i bardzo stromych. Pod względem średniego nachylenia stoków tereny te, określane są jako jedno z najbardziej stromych w Polsce. W dolnych partiach gór jak i w partiach szczytowych możemy obserwować drzewostany sztucznego pochodzenia, posadzone po II wojnie światowej na opuszczonych i nieprzydatnych dla rolnictwa łąkach, halach i polach uprawnych. Rosnące tam dziś sosny i świerki leśnicy zastępują stopniowo gatunkami właściwymi dla gór, głównie jodłą i bukiem.

Główne kompleksy lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Piwniczna położone są we wschodniej i południowej części Beskidu Sądeckiego, a najdalej wysunięte na wschód kompleksy Leśnictwa Jastrzębik przynależą do Beskidu Niskiego. Zasięg terytorialny nadleśnictwa, poza gruntami zarządzanymi, obejmuje również w całości grunty pozostające we własności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a wchodzące w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy, oraz lasy będące własnością osób indywidualnych, wspólnot gruntowych i innych podmiotów prawnych.

Granicę zasięgu w części południowej i południowo-wschodniej wyznacza granica państwa ze Słowacją. Od strony zachodniej obszar ten graniczy z Nadleśnictwem Krościenko, w części północno-wschodniej i północno-zachodniej graniczy, odpowiednio, z Nadleśnictwem Stary Sącz i Nawojowa, natomiast od strony wschodniej przylegają grunty zarządzane bądź nadzorowane przez Nadleśnictwo Łosie. Łączna długość granic zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi 137,7 km.