Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Piwniczna

Zasady (regulamin) sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Piwniczna został wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 2/2009 w dniu 5 stycznia 2009 roku, (z późniejszymi zmianami) pod nazwą „Wytyczne w sprawie wprowadzenia w życie zasad sprzedaży drewna i innych produktów, towarów oraz usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem kas fiskalnych, oraz podmiotów gospodarczych i firm w ramach sprzedaży detalicznej” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Piwniczna:

§ 1

 1. Pula drewna przeznaczona do sprzedaży detalicznej zostaje wydzielona odbiorcom detalicznym zgodnie z zatwierdzanym corocznie przez Dyrektora RDLP   planem sprzedaży drewna dla nadleśnictwa,
 2. Ceny sprzedaży drewna dla odbiorców detalicznych ustala nadleśniczy, z uwzględnieniem marży detalicznej od średnich cen osiągniętych przy sprzedaży przedsiębiorcom. Ceny drewna opałowego i drobnicy ustalane są w oparciu o możliwości nabywcze na rynku lokalnym,
 3. Sprzedaż odbywa się według cen zawartych w cenniku sprzedaży detalicznej drewna zatwierdzonym przez Nadleśniczego,
 4. Cennik sprzedaży detalicznej drewna zostaje udostępniony do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa, w siedzibach leśnictw, oraz zamieszczenie na stronie internetowej nadleśnictwa. 
 5. Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie odbiorców detalicznych, którzy nabywają drewno z puli drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.
 6. Sprzedaż na rynku detalicznym jest prowadzona wyłącznie na przedpłaty.

§ 2

 1. Sprzedaż drewna dla osób fizycznych dokonywana jest w leśnictwach przez upoważnionego leśniczego,
 2. Sprzedaż i wydawanie drewna odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Leśnictwo

Sprzedaż

w godz.

7:00-10:00        

Wydawania drewna

w godz. 7:00-10:00

Szczawnik

Piątek

Piątek, poniedziałek

Majdan

Piątek

Piątek, poniedziałek

Majerz

Piątek

Piątek, poniedziałek 

Żegiestów

Piątek

Piątek, poniedziałek

Jastrzębik

Piątek

Piątek, poniedziałek

Runek

Piątek

Piątek, poniedziałek

Wierchomla

Piątek

Piątek, poniedziałek

Zubrzyk

Piątek

Piątek, poniedziałek

Łomnica

Piątek

Piątek, poniedziałek

Rzyczanów

Piątek

Piątek, Poniedziałek

Roztoka M.

Piątek

Piątek, poniedziałek

Roztoka W.

Piątek

Piątek, poniedziałek

W indywidualnych, uzgodnionych przypadkach sprzedaż i wydawanie drewna mogą się odbywać za zgoda nadleśniczego w innych dniach tygodnia.

§ 3

 1. Dokumentem stwierdzającym zakup drewna jest paragon fiskalny wystawiony w siedzibie lub na terenie leśnictwa. Jeżeli kupujący będący osobą fizyczną żąda za zakupione drewno faktury VAT winien przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia tej faktury a paragon fiskalny musi przekazać osobie dokonującej sprzedaży, lub dostarczyć paragon fiskalny osobiście do biura nadleśnictwa,
 2. Faktura VAT wystawiana jest każdorazowo w biurze Nadleśnictwa Piwniczna w Piwnicznej, ul. Zagrody 32. Oryginał faktury klient otrzymuje pocztą lub odbiera osobiście w biurze nadleśnictwa w godzinach pracy biura, stosownie do złożonej przez siebie dyspozycji,
 3. Dokumentem uprawniającym nabywcę do odbioru drewna jest asygnata,
 4. Każdorazowe wydanie drewna należy potwierdzić na oryginale asygnaty, przeznaczonej dla klienta i kopii pozostającej w leśnictwie poprzez podanie daty, masy wydawanego drewna oraz złożenie podpisu osoby wydającej i odbierającej drewno,
 5. Nabywcę obowiązuje 14- dniowy termin wywozu drewna, liczony od daty zakupu. W razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśniczego o wyznaczenie nowego terminu, jednak nie dłuższego niż 7 dni. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego drewna.  

§ 4

 1. Drewno sprzedawane jest loco skład po zrywce,
 2. Sprzedaż objęte jest również drewno pozyskane samowyrobem.

§ 5

 1. Drewno przeznaczone dla odbiorców detalicznych podlega wyrywkowo kontroli,
 2. Drewno grupy W i S pozyskane samowyrobem podlega każdorazowo kontroli,
 3. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne świadczące na rzecz Nadleśnictwa Piwniczna usługi w zakresie pozyskania drewna, które zamierzają dokonać zakupu drewna przez siebie pozyskanego, mogą je zakupić pod warunkiem dokonania każdorazowo kontroli przez osoby uprawnione,
 4. Uprawnieni do kontroli są: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier Nadzoru oraz Straż Leśna.

Zasady rozpatrywania reklamacji drewna.

 1. Reklamacje dotyczące wydanego (sprzedanego) drewna Kupujący składa w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, faxem, poczta elektroniczną) w terminie do 14 dni od daty odbioru drewna. Złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu,
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie z wnioskiem o reklamację kserokopii paragonu fiskalnego, faktury VAT lub asygnaty za zakupione drewno,
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 4 dni liczonym od daty wpływu wniosku,
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu pisma określającego przedmiot reklamacji do nadleśnictwa,
 5. Reklamację rozpatruje Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego i Inżynier Nadzoru,
 6. W szczególnych przypadkach reklamację rozpatruje inny pracownik Działu Technicznego imienni wskazany przez Nadleśniczego,
 7. W rozpatrzeniu reklamacji może brać udział leśniczy odpowiedzialny materialnie za wydany surowiec,
 8. Rozpatrzony i obustronnie podpisany protokół reklamacyjny ujmowany jest niezwłocznie jest w księgach rachunkowych przez pracownika działu księgowości odpowiedzialnego za obrót drewnem,
 9. Archiwizacja protokołów reklamacyjnych odbywa się w dziale gospodarki leśnej.