Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidy Sądeckiego

Leśne kompleksy promocyjne są to obszary, w których realizowana jest idea propagująca wielofunkcyjną, opartą na zrównoważonym rozwoju gospodarkę leśną. Popularyzacja proekologicznej gospodarki leśnej, form ochrony przyrody, bioróżnorodności biologicznej, badań naukowych oraz powszechnej edukacji ekologicznej, to główne cele naszych działań.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego został powołany do życia Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 14 października 2004 roku. Swym zasięgiem obejmuje tereny Nadleśnictwa Piwniczna wchodzącego w skład RDLP w Krakowie oraz tereny Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy należącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W dniu 29 listopada 2011 roku Zarządzeniem nr 60, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zmienił zasięg terytorialny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego", włączając obszar Nadleśnictwa Nawojowa. Teren LKP w obecnych granicach ma teraz przeszło 32 tys. ha powierzchni leśnej.

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, LKP Lasy Beskidu Sądeckiego wyróżnia się pozytywnie na tle innych leśnych kompleksów promocyjnych. Z uwagi na bogactwo różnorodności biologicznej oraz pod względem bogactwa gatunkowego flory naczyniowej należy do wąskiej grupy kilku najbardziej wartościowych przyrodniczych rejonów w kraju. Pod względem udziału zbiorowisk leśnych zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego ustępuje tylko LKP Lasy Puszczy Białowieskiej; podobnie przedstawia się sytuacja pod względem występowania rzadkich i zagrożonych gatunków związanych ze środowiskiem starych, puszczańskich lasów, takich jak niektóre porosty, fauna chrząszczy związanych z rozkładającym się drewnem czy grzyby wielkoowocnikowe. LKP Lasy Beskidu Sądeckiego jest też jednym z czterech - wraz z LKP „Lasy Birczańskie", „Lasy Bieszczadzkie" i „Lasy Beskidu Śląskiego" – obiektów, w których stale bytują wszystkie duże drapieżniki (niedźwiedź, wilk i ryś) typowe dla lasów środkowej Europy. Ornitofaunę natomiast reprezentują takie rzadkie gatunki ptaków jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny czy głuszec.

Lasy Beskidu Sądeckiego wyróżniają się nie tylko wysoką różnorodnością biologiczną i dobrym stanem zachowania leśnej przyrody. Jest to także obszar charakteryzujący się wyjątkowo dużym zróżnicowaniem składu gatunkowego drzewostanów oraz ponadprzeciętną zasobnością i wysokim przyrostem masy. Jedną z najważniejszych cech lasów LKP Beskidu Sądeckiego jest ich występowanie w rejonie o największym w Polsce zagęszczeniu źródeł mineralnych oraz uzdrowisk. Fakt ten stawia przed gospodarką leśną prowadzoną na tym terenie szczególnie duże wymagania, związane zarówno z ochroną źródeł, jak i kształtowaniem składu i struktury drzewostanów w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zapewnić korzystne warunki mikroklimatyczne i krajobrazowe w strefie usług sanatoryjnych.