Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży używanych środków trwałych

Piwniczna-Zdrój, 03.10.2023 r.

Zn. spr.: SA.234.1.2023

OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrój
ogłasza nabór pisemnych ofert na sprzedaż używanych środków trwałych i niskocennych

1. Szczegółowy wykaz oferowanych środków trwałych i niskocennych (zwanych dalej przedmiotem sprzedaży) zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferowane składniki majątkowe udostępnione zostaną do wglądu na życzenie osoby zainteresowanej po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku (w godzinach od 7:00 do 15:00) pod nr tel. 18 449 59 41.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu sprzedaży. Rękojmia organizatora z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
4. Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Piwniczna (w sekretariacie) w zaklejonej kopercie zawierającej dopisek „Oferta zakupu używanych środków trwałych i niskocennych - NIE OTWIERAĆ przed 17.10.2023 r. godz. 10:00”
5. Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2023 roku, godzina 9:30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent pod rygorem wykluczenia z przetargu może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Dopuszcza się złożenie oferty na kilka różnych przedmiotów sprzedaży.
7. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.10.2023 r. do godz.9:30 przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA o/Kraków 92 1020 2892 0000 5502 0549 5447 w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu sprzedaży z dopiskiem: „Wadium – przedmiot sprzedaży nr Lp. ……..”- zgodnie z załącznikiem nr 1.
8. Należy składać oddzielne wadia na każdy przedmiot sprzedaży.
9. Nie wniesienie wadium w terminie jest równoznaczne z niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Piwniczna. Wadium nie podlega zwrotowi jeśli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu.
10.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
11.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Piwniczna ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrój w dniu 17.10.2023 roku o godz. 10:00 w świetlicy.
12.Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
13.Kryterium wyboru nabywcy – najwyższa cena ofertowa na dany przedmiot sprzedaży. W przypadku złożenia kilku ofert na dany przedmiot sprzedaży (przez różnych oferentów) o takiej samej cenie, nabędzie go osoba, która złożyła ofertę jako pierwsza.
14.Komisja odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, przez oferenta, który nie wniósł wadium, zawierającą oferowaną cenę poniżej ceny wywoławczej.
15.Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. W związku z powyższym w ofercie powinien zostać podany e-mail kontaktowy.
16.Nadleśnictwo Piwniczna nie wysyła wystawionych na sprzedaż przedmiotów. Płatność za zakupiony przedmiot wyłącznie przelewem na rachunek bankowy. Odbiór (preferowany odbiór osobisty) zakupionych przedmiotów będzie możliwy po zaksięgowaniu należności za zakupiony przedmiot na rachunku bankowym Nadleśnictwa. Zakupione przedmioty należy odebrać w całości w ciągu jednego dnia roboczego. W razie nieodebrania w całości, przedmioty pozostawione oddane zostaną do utylizacji na koszt kupującego.
17.Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna.
18.Nadleśnictwo Piwniczna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania dowolnych przedmiotów sprzedaży bez podania przyczyny.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Piwniczna z siedzibą w Piwnicznej - Zdrój 33-350, ul. Zagrody 32. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zm.). Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Pani/Panu praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej http://www.piwniczna.krakow.lasy.gov.pl.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz przedmiotów sprzedaży
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy