Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Piwniczna zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych a jedną z form tego wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

O taką formę wsparcia ubiegać mogą się zorganizowane podmioty społeczne, które w swoich statutach, regulaminach posiadają zapis o szeroko rozumianym celu społecznie-użytecznym (m.in. fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne  i pozarządowe, jednostki samorządowe). Wsparcie może zostać udzielone na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączeniu.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Piwniczna”, którego treść znajduje się w załączeniu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego. Stąd też Nadleśnictwo Piwniczna zastrzega sobie, iż nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny.

Warunkiem ewentualnego przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a Nadleśnictwem Piwniczna, której wzór znajduje się w załączeniu.